گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز


گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز  در سال 1334 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تاسیس و در مقطع کارشناسی علوم باغبانی دانشجو پذیرفت. همچنین در سال 1380 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی فضای سبز نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود. مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی این گروه در سال 1348 ایجاد گردیده است و از سال 1375 نیز در مقطع دکتری دانشجو پذیرفته شده است. همچنین از سال 1393 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز نیز اقدام به پذیرش دانشجو نموده است .