معارفه ورودی های 1398 گروه زراعت و اصلاح نباتات

گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران قدیمی ترین و بزرگترین گروه با این نام در ایران است. سابقة آموزش علمی این گروه به تأسیس مدرسه فلاحت در سال 1279 شمسی باز می گردد، پس از آن از سال 1342 و پس از تغییر نظام آموزشی سالانه به نظام آموزش نیمسالی- واحدی با نام گروه آگرونومی به فعالیت ادامه داد. در سال 1347 دوره کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات راه اندازی شد.در سال 1350 با ادغام موقت گروه های آکرونومی و باغبانی ، گروه زراعت و باغبانی ایجاد شد بعد از یک سال مجدداً به دو گروه زراعت و اصلاح نباتات و باغبانی تقسیم گردید. از سال 1356 دو رشته زراعت و اصلاح نباتات از هم تفکیک و از آن پس در هر رشته جداگانه دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد انتخاب می گردد . با تکامل فعالیت های آموزشی و پژوهشی، گروه زراعت و اصلاح نباتات در سال 1372 موفق به ایجاد دوره دکترای اصلاح نباتات با دو گرایش (ژنتیک بیومتری) و(ژنتیک ملکولی و مهندسی ژنتیک) گردید. دوره دکترای زراعت نیز با دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی در سال 1376 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید. در سال 1376 رشته های بیوتکنولوژی کشاورزی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز در مقطع کارشناسی ارشد در گروه دایر شدند. همچنین در سال 1384 رشته علوم علف های هرز در مقطع دکترا و رشته علوم و تکنولوژی بذر در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شد.

تربیت کارشناس، محقق و مدرس، گسترش دانش کشاورزی و کمک به اعتلای کشاورزی کشور اهداف آموزشی و پژوهشی گروه زراعت را تشکیل می دهند.