اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
مسعود احمدزاده استاد باکتری های پروبیوتیک گیاهی ahmadz@ut.ac.ir
ابراهیم اسداغی استادیار بیماری شناسی گیاهی تخصص باکتری شناسی eosdaghi@ut.ac.ir
حسین اللهیاری استاد حشره شناس allahyar@ut.ac.ir
علیرضا بندانی استاد فیزیولوژی, بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات abandani@ut.ac.ir
کیوان بهبودی دانشیار ‎‏بیماری شناسی گیاهی‏‎ behbodi@ut.ac.ir
سید احسان ترابی استادیار سم شناسی eh_torabi@ut.ac.ir
محمد جوان نیکخواه استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان jnikkhah@ut.ac.ir
وحید حسینی نوه استاد فیزیولوژی و سم شناسی حشرات vnaveh@ut.ac.ir
رامین حیدری دانشیار نماتدشناسی و بیماری های نماتدی گیاهان rheydari@ut.ac.ir
اکبر دیزجی دانشیار ‎‏ویروس شناسی گیاهی و بیماریهای ویروسی گیاهان adizaji@ut.ac.ir
آزاده زاهدی گلپایگانی دانشیار ‎‏حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی zahedig@ut.ac.ir
حسین صارمی استاد قارچ شناسی hsn.saremi@ut.ac.ir
قدرت اله صباحی دانشیار ‎‏حشره شناسی‏ sabahi@ut.ac.ir
علیرضا صبوری استاد کنه شناسی saboori@ut.ac.ir
رضا طلایی حسنلویی استاد کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات rtalaei@ut.ac.ir
احمد عاشوری استاد اکولوژی و کنترل بیولوژیک ashouri@ut.ac.ir
خلیل بردی فتوحی فر دانشیار بیماری های گیاهی fotowhi@ut.ac.ir
سیدحسین گلدانساز استاد حشره شناسی goldansz@ut.ac.ir
امیر میرزادی گوهری استادیار بیماری شناسی گیاهی mirzadigohari@ut.ac.ir
جاماسب نوذری دانشیار حشره شناسی کشاورزی nozari@ut.ac.ir