مقاطع تحصیلی

دوره کارشناسی:

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

دوره کارشناسی ارشد:

1-       حشره شناسی کشاورزی

2-       بیماری شناسی گیاهی

دوره دکتری:

1-    حشره شناسی کشاورزی

2-     بیماری شناسی گیاهی

 

معرفی رشته مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

برای تامین نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد در رشته گیاهپزشکی به منظور بالا بردن عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی، دستیابی به خودکفایی در این زمینه و تامین غذای سالم برای جمعیت رو به فزونی کشور، لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود، مهار و مدیریت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را به طور علمی امکان پذیر کرده و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را برای کاهش خسارت ناشی از عوامل فوق بنمایند. همچنین در امور مربوط به اجرای طرح های تحقیقاتی، آموزش در دبیرستان های کشاورزی، خدمت در سازمان ها و ادارات کشاورزی، شرکت ها و کلینیک های گیاهپزشکی و برنامه ریزی گیاهپزشکی خدمت کنند.

دوره کارشناسی رشته گیاهپزشکی به رشته ای گفته می شود که حاوی مجموعه اطلاعاتی از علوم و تکنولوژی در زمینه های شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی و اصول و روش های مبارزه با آن عوامل باشد. هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناسانی است که علاوه بر داشتن معلومات علمی و فنی کشاورزی عمومی، علوم پایه گیاهپزشکی و علوم مربوط به شناخت آفات و عوامل بیماری زای گیاهی را در حد این دوره به صورت نظری و عملی فراگرفته و با فنون و روش های مختلف حفظ محصولات کشاورزی و همچنین مبارزه با آفات و عوامل بیماری زای گیاهی نیز به صورت علمی و کاربردی آشنایی کافی پیدا کنند. همچنین بتوانند به عنوان مدرس در دبیرستان های کشاورزی، کارشناس اجرایی تحقیقات در مراکز پژوهشی کشاورزی، مسئول فنی کلینیک های گیاهپزشکی و مدیر و مجری امور حفظ نباتات در موسسات دولتی و خصوصی بخش کشاورزی منشاء خدمت باشند.

معرفی دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

در دوره تحصیلات تکمیلی علوم کشاورزی، عنوان حشره شناسی کشاورزی (Agricultural Entomology) به رشته ای اطلاق می شود که حاوی مجموعه ای از علوم و فناوری در زمینه های مشروح زیر باشد:

-        شناسایی آفات و دشمنان طبیعی آن ها از جنبه های مرفولوژیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی

-        ارزیابی میزان خسارت وارده توسط آفات به گیاهان به ویژه محصولات کشاورزی در سامانه های طبیعی و کنترل شده

-        ارزیابی میزان کارایی روش های مختلف کنترل آفات گیاهی

-        ارایه برنامه های مدیریتی برای مهار جمعیت آفات گیاهی

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصینی برای آموزش، پژوهش، برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف حشره شناسی کشاورزی است.

معرفی دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی

دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی بالاترین مقطع تحصیلی در این رشته است که شامل پیشرفته ترین موضوعات موجود در زمینه این علم و علوم وابسته به آن است. مباحث تکمیلی مربوط به رشته حشره شناسی کشاورزی، شامل سیستماتیک حشرات، زیست شناسی و اکولوژی شیمیایی حشرات، رفتار شناسی حشرات، فیزیولوژی غدد و ایمنی حشرات، بیمارگرهای آفات، پویایی جمعیت حشرات، ژنتیک مولکولی حشرات، رفتار شناسی حشرات، ارزیابی خسارت آفات و همچنین علوم وابسته به آن از قبیل کنه شناسی پیشرفته از موضوعات عمده ای است که در این دوره مورد تدریس و تحقیق قرار می گیرند.

هدف از ایجاد این دوره این است که با استفاده از جدیدترین آثار موجود و با تکیه بر روش های پیشرفته پژوهش، ضمن تربیت متخصصین مربوطه، مهم ترین نیازهای علمی تخصصی کشور در این رشته تامین شده، زمینه های لازم جهت کاهش خسارت حشرات زیان آور و سایر آفات عمده محصولات کشاورزی فراهم شود و در نهایت افزایش راندمان محصولات کشاورزی حاصل شود.

معرفی دوره کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

در دوره عالی علوم کشاورزی عنوان بیماری شناسی گیاهی (Plant pathology) به رشته ای اطلاق می شود که حاوی مجموعه ای از علوم و تکنولوژی در زمینه های مشروح زیر باشد:

-        شناسایی عوامل انگلی بیماری زای گیاهی (قارچ ها، پروکاریوت ها، ویروس ها و نماتودها) از جنبه های مرفولوژیک، بیولوژیک، فیزیولوژیک و مولکولی

-        شناسایی بیماری های مهم انگلی گیاهان با استفاده از تکنیک های کلاسیک و نوین

-        شناخت اصول و روش های کلاسیک و نوین مدیریت بیماری

هدف از ایجاد این رشته تربیت متخصصینی جهت آموزش، پژوهش، برنامه ریزی و هدایت امور اجرایی در زمینه های مختلف بیماری شناسی گیاهی است.

معرفی دوره دکتری بیماری شناسی گیاهی

دوره دکتری بیماری شناسی گیاهی همراه با دوره دکتری حشره شناسی کشاورزی بالاترین مقطع تحصیلی در گیاهپزشکی را تشکیل داده و شامل پیشرفته ترین موضوعات موجود در زمینه عوامل بیماری زا گیاهی و علوم وابسته به آن می باشد. مباحث تکمیلی مربوط به بیماری شناسی گیاهی شامل قارچ شناسی و بیماری های قارچی، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی، پروکاریوت های بیماری زای گیاهی، نماتود شناسی و نماتودهای انگل گیاهی، بیماری های غیر انگلی و انگل های گلدار و روش های مدیریت عوامل بیماری زای گیاهی از جمله کنترل بیولوژیکی، از موضعات عمده ای است که در این مقطع مورد تدریس و تحقیق قرار می گیرند.

هدف از ایجاد این دوره استفاده از جدیدترین دستاوردهای علمی و روش های پیشرفته تحقیق، به منظور تربیت متخصصین مورد نیاز کشور در این رشته، جهت افزایش سطح مهارت ها، کاهش خسارت عوامل بیماری زای گیاهی و نهایتا افزایش راندمان محصولات کشاورزی است.