مدیریت

 

دکتر علیرضا بندانی

مدیر گروه
دکتری گیاهپزشکی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی: 
abandani@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~abandani

دکتر امیر میرزادی گوهری

معاون گروه
دکتری بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی:mirzadigohari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: