فعالیت ها و پژوهش ها

 

لیست کتاب های چاپ شده:

   

   

  

 

برگزاری بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران- شهریور 95

برگزاری دومین کنگره بین المللی حشره شناسی- شهریور 96