مدیریت گروه

 

محمدعلی عسکری سرچشمه

مدیر گروه
دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: askari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

   

عزیزاله خندان

معاون گروه
دکتری باغبانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: khandan.mirkohi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~khandan.mirkohi