فرم های آموزشی

فرم های مشترک دانشکده

 

رعایت نکات مهم برای اعزام دانشجویان دکتری به فرصت های داخلی و خارجی

فرایند فرصت مطالعاتی

فرایند فرصت مطالعاتی داخل (از سایر دانشگاه ها به دانشگاه تهران)

فرایند فرصت مطالعاتی داخل (از دانشگاه تهران به سایر دانشگاه ها)

 فرایند تسویه و لغو تعهد محضری به منظور ارائه گواهی یا دانشنامه

شیوه نامه فرصت مطالعاتی 1400

راهنمای نگارش فهرست منابع پایان نامه و رساله

سوگند نامه دکتری

ضوابط تدوین پایان نامه و رساله

فرم اصالت اثر ارشد و دکتری

فرم اعلام آمادگی پایان نامه و رساله برای دفاع (دانشجویان ورودی قبل از سال 1394)

فرم اعلام آمادگی پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشجویان ورودی بعد از سال 1394)

فرم پیشنهاد طرح پژوهشی

فرم تقاضای سفر اعضای هیات علمی

فرم تقاضای سفر

فرم ثبت اطلاعات مقاله اعضای هیات علمی

فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه تهران

فرم درخواست شرکت در مجامع علمی بین المللی جهت دانشجویان

فرمت پروپزال ارشد

فرمت پروپزال دکتری

قرار داد حق التدریس

گزارش وضعیت تحصیلی

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

برگه درخواست مرخصی تحصیلی (کلیه مقاطع)

سمینار دکتری

صورتجلسه سمینار دکترا

فرم ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

فرم تسویه حساب دانشجو انتقال دایم

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

کاربرگ تغییر نمره دانشجو

کاربرگ کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

کاربرگ استفاده از فرصت مطالعاتی

فرم تعهد محضری برای فرصت مطالعاتی

فرم تعهد ملکی برای فرصت مطالعاتی

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری (پذیرش)

فرم پیشنهاد فرصت مطالعاتی داخلی دانشجویان دکتری (اعزام)

فرم خام گزارش فرصت مطالعاتی دانشجویان

صورتجلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری

صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از رساله دکتری

گواهی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

گواهی دفاع از رساله دکتری

فرم حسابداری

طرح پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد ویرایش سوم  (word(pdf)

پروپوزال دکتری دانشکده کشاورزی ویرایش سوم (word) (pdf)

روند تصویب پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری

 

فرم های اختصاصی گروه باغبانی

 

برگ اطلاعاتی پروژه کارشناسی

صورتجلسه دفاعیه پروژه کارشناسی

فرم اخذ درس پروژه کارشناسی

نحوه اخذ و تهیه پروژه نامه مقطع کارشناسی

نحوه نگارش پروژه کارشناسی

صورتجلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی از پایان نامه

فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

فرم ارزیابی سمینار کارشناسی ارشد و دکتری

فرم پیشنهاد سمینار کارشناسی ارشد

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع از  پروپوزال دکتری

صورتجلسه دفاعیه از رساله دکتری

صورتجلسه سمینار اول - دوم پیشرفت رساله دکتری جدید

فرم  پیشنهاد داور برای دفاع دکتری

فرم ارزیابی رساله دوره دکتری

فرم ارزیابی سمینار دکتری و ارشد

فرم درخواست آزمون جامع

گواهی دفاع از رساله دکتری

فرم اعلام نمره درس ناتمام

فرم تغییر نمره جدید

فرم استفاده از سردخانه های گروه علوم باغبانی

فرم انتخاب درس

فرم مخصوص کاربری فضای گلخانه های بخش گلکاری گروه علوم باغبانی

 

فرم های اختصاصی گروه زراعت

 

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره دکتری

برگه درخواست مجوز اضافه سنوات در دوره کارشناسی ارشد

برگه درخواست مرخصی تحصیلی (کلیه مقاطع)

پروپوزال کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی ویرایش سوم

پروپوزال دکتری دانشکده کشاورزی ویرایش سوم

صورتجلسه دفاع از پروپوزال دکتری

صورتجلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

فرم اصالت اثر ارشد و دکتری

فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم اعلام آمادگی دفاع از رساله

فرم اعلام نمره درس ناتمام

فرم پیشنهاد داور برای دفاع دکتری

فرم ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل )

فرم داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم گزارش پیشرفت رساله دکتری

کاربرگ تغییر نمره دانشجو

گزارش وضعیت تحصیلی

پرسشنامه عضویت در تعاونی زراعت

صورتجلسه دفاع از پایان نامه پیشنهادی

فرم اعلام آمادگی آزمون جامع 

فرم تسویه حساب داخلی گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم تقاضای صدور مجوز جهت فعالسازی درب های گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم درخواست انجام کار در آزمایشگاه

فرم درخواست بذر از بانک ژن گروه زراعت و اصلاح نباتات

فرم درخواست مواد شیمیایی و وسایل آزمایشگاهی

فرم درخواست وسایل آزمایشگاهی (تحویل موقت)

فرم تقاضای زمین