اعضا و همکاران

مدیر آزمایشگاه :  دکتر فاطمه غازیانی

 

اعضای هسته آزمایشگاه:

 

تعداد کادر هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

دکتر محمود شیوازاد

استاد

دکتر مجتبی زاغری

استاد

دکتر ابوالفضل زالی

دانشیار

دکتر مروج

دانشیار

دکتر مهدی دهقان بنادکی

دانشیار

دکتر کامران رضا یزدی

دانشیار

دکتر گنج خانلو

دانشیار

دکتر فرهنگ فاتحی

استادیار

دکتر فاطمه غازیانی استادیار

 

ارائه خدمات

  • ثبت نام برای مشتریان داخل دانشکده
  • ثبت نام برای مشتریان خارج دانشکده

 

 

 

 

 

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه تغذیه دام مرکزی با مساحت 480 مترمربع در سال 1363 درگروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بنا شده است. این آزمایشگاه در زمینه تحقیقاتی تجزیه شیمیایی نمونه های مرتبط با دام و طیور از جمله اندازه گیریهای زیر مشغول به فعالیت می باشد:

تجزیه شیمیایی انجام شده در این آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

پروتئین با روش کجلدال، الیاف خام ، NDF، ADF با روش ونسست، چربی با روش سوکسله، انرژی با روش بمب کالریمتر، عناصر اصلی با روش چذب اتمی، پارامترهای خونی و مولکولی با روش اسپکتروفتومتر UV-Vis، اسیدهای چرب فرار با کروماتوگرافی گازیGC، آلکالوئیدها، قندها، باقیمانده سموم، مواد آلی با کرماتوگرافی مایع با فشار بالاHPLC  و آزمایشهای دیگر مرتبط با گیاه انجام می شود.

 

اهداف آزمایشگاه:

ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس استانداردهای ملی و بین المللی به اعضای بخش تغذیه برای انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام طرحهای پژوهشی اساتید بخش تغذیه، فیزیولوژی و ژنتیک گروه

ارائه خدمات آزمایشگاهی به اساتید و دانشجویان گروه ها و دانشکده های پردیس کشاورزی و دانشگاه تهران و دانشگاههای سراسر کشور