اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
آرمین توحیدی استاد فیزیولوژی دام atowhidi@ut.ac.ir
مهدی دهقان بنادکی استاد ‎‏تغذیه دام‏ dehghanb@ut.ac.ir
کامران رضا یزدی استاد تغذیه دام rezayazdi@ut.ac.ir
احمد زارع شحنه استاد فیزیولوژی دام azareh@ut.ac.ir
مجتبی زاغری استاد تغذیه طیور mzaghari@ut.ac.ir
ابوالفضل زالی دانشیار تغذیه دام a.zali@ut.ac.ir
سعید زین الدینی دانشیار فیزیولوژی دام zeinoaldini@ut.ac.ir
مهدی ژندی استاد فیزیولوژی دام mzhandi@ut.ac.ir
فاطمه غازیانی استادیار شیمی ghaziani@ut.ac.ir
مصطفی صادقی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام sadeghimos@ut.ac.ir
فرهنگ فاتحی استادیار تغذیه دام fatehif@ut.ac.ir
وحید قاسمی استادیار زنبور عسل vghasemi@ut.ac.ir
مهدی گنج خانلو دانشیار تغذیه دام ganjkhanlou@ut.ac.ir
حسین مرادی شهربابک استادیار ژنتیک و اصلاح دام hmoradis@ut.ac.ir
محمد مرادی شهربابک استاد ژنتیک و اصلاح دام moradim@ut.ac.ir
حسین مروج استاد تغذیه طیور hmoraveg@ut.ac.ir
سیدرضا میرائی آشتیانی استاد ژنتیک و اصلاح دام ashtiani@ut.ac.ir
غلامعلی نهضتی پاقلعه دانشیار زنبور عسل nehzati@ut.ac.ir