اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
علی احمدی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی ahmadia@ut.ac.ir
منصور امیدی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی momidi@ut.ac.ir
مصطفی اویسی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز moveisi@ut.ac.ir
محمدرضا بی همتا استاد ژنتیک و اصلاح نباتات mrghanad@ut.ac.ir
محمدرضا جهانسوز استاد اکولوژی گیاهان زراعی jahansuz@ut.ac.ir
عبدالهادی حسین زاده دانشیار اصلاح نباتات ahzadeh@ut.ac.ir
سیدمحمدباقر حسینی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای bhosseini@ut.ac.ir
حسن زینالی خانقاه استاد اصلاح نباتات hzeinali@ut.ac.ir
منیژه سبکدست استادیار بیوشیمی گیاهی sabokdast@ut.ac.ir
علی اکبر شاه نجات بوشهری استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ashah@ut.ac.ir
فرزاد شریف زاده دانشیار فیزیولوژی بذر sharifz@ut.ac.ir
علیرضا طالعی استاد ژنتیک - بیومتری ataleei@ut.ac.ir
علیرضا عباسی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی rezabbasi@ut.ac.ir
حسن علیزاده استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها malizade@ut.ac.ir
هوشنگ علیزاده استاد بیولوژی مولکولی halizade@ut.ac.ir
ناصر مجنون حسینی استاد زراعت mhoseini@ut.ac.ir
ولی اله محمدی دانشیار اصلاح نباتات - ژنتیک بیومتری vmohammadi@ut.ac.ir
رضا معالی امیری استاد بیوتکنولوژی کشاورزی rmamiri@ut.ac.ir
حسین مقدم استادیار اکولوژی گیاهان زراعی hmoghadam@ut.ac.ir
مجتبی میراب زاده اردکانی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات‏‎ mirab@ut.ac.ir
محمدرضا نقوی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی mnaghavi@ut.ac.ir