مقاطع تحصیلی

کارشناسی :

رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

  • گرایش : اگروتکنولوژی
  • گرایش : بهنژادی و بیوتکنولوژی

                      

کارشناسی ارشد  :

رشته اگروتکنولوژی

  • فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • اکولوژی گیاهان زراعی
  • علوم علفهای هرز
  • علوم و تکنولوژی بذر

رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

 

دکتری  :

رشته ژنتیک و بهنژادی گیاهی

رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

رشته اگروتکنولوژی

  • فیزیولوژی گیاهان زراعی
  • اکولوژی گیاهان زراعی
  • علوم علفهای هرز
  • علوم و تکنولوژی بذر