مدیریت

دکتر حسن علیزاده

مدیر گروه
دکتری اصلاح نباتات 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227412-026          فکس:  32227412-026

پست الکترونیکی: malizade@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~malizade 

دکتر منیژه سبک دست

معاون گروه
بیوشیمی گیاهی 
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32227412-026          فکس:  32227412-026

پست الکترونیکی: sabokdast@ut.ac.ir
صفحه شخصی: