مدیریت

 
دکتر محمدرضا بی همتا
رئیس دانشکده
دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227608-026          فکس:  32227608-026
پست الکترونیکی: mrghanad@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~mrghanad

 

دکتر سید رضا میرائی آشتیانی

معاون آموزشی
تخصص: زنتیک دام 
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227607-026          فکس:  32227607-026
پست الکترونیکی: ashtiani@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~ashtiani

 

 

دکتر حسین اللهیاری
معاون پژوهشی وفناوری
دکتری حشره شناسی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32227608-026          فکس:  32227608-026
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~allahyar