اخبار و رویدادها

پایان نامه‌های کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد به صورت کیفی ارزیابی خواهند شد و نمره آن در صورتجلسه و معدل لحاظ نمی‌شود

پایان نامه‌های کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد به صورت کیفی ارزیابی خواهند شد و نمره آن در صورتجلسه و معدل لحاظ نمی‌شود


با توجه به اینکه پایان نامه‌های کارشناسی ارشد ورودی ۹۴ به بعد به صورت کیفی ارزیابی خواهند شد و نمره آن در صورتجلسه و معدل لحاظ نمی‌شود. برای ورودیهای قبل ۹۴ صورتجلسه قبلی معتبر است.

دریافت فایل صورتجلسه

ضمناً درجه پایان نامه برای ورودیهای ۹۲ به بعد و از جمله ۹۴ به شرح زیر است:

- عالی (-/۱۹ تا -/۲۰)

- خیلی خوب (-/۱۸ تا ۹۹ /۱۸)

- خوب (-/۱۶ تا ۹۹ /۱۷)

-متوسط (- / ۱۴ تا ۹۹ /۱۵)

- مردود (کمتر از -/۱۴)