نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هدر

هدر


 

معرفی آزمایشگاه:

آزمایشگاه تغذیه دام مرکزی با مساحت 480 مترمربع در سال 1363 درگروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بنا شده است. این آزمایشگاه در زمینه تحقیقاتی تجزیه شیمیایی نمونه های مرتبط با دام و طیور از جمله اندازه گیریهای زیر مشغول به فعالیت می باشد:

تجزیه شیمیایی انجام شده در این آزمایشگاه شامل موارد زیر می باشد:

پروتئین با روش کجلدال، الیاف خام ، NDF، ADF با روش ونسست، چربی با روش سوکسله، انرژی با روش بمب کالریمتر، عناصر اصلی با روش چذب اتمی، پارامترهای خونی و مولکولی با روش اسپکتروفتومتر UV-Vis، اسیدهای چرب فرار با کروماتوگرافی گازیGC، آلکالوئیدها، قندها، باقیمانده سموم، مواد آلی با کرماتوگرافی مایع با فشار بالاHPLC  و آزمایشهای دیگر مرتبط با گیاه انجام می شود.

 

اهداف آزمایشگاه:

ارائه خدمات آزمایشگاهی براساس استانداردهای ملی و بین المللی به اعضای بخش تغذیه برای انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

ارائه خدمات آزمایشگاهی برای انجام طرحهای پژوهشی اساتید بخش تغذیه، فیزیولوژی و ژنتیک گروه

ارائه خدمات آزمایشگاهی به اساتید و دانشجویان گروه ها و دانشکده های پردیس کشاورزی و دانشگاه تهران و دانشگاههای سراسر کشور