نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه باغبانی

مقاطع تحصیلی گروه باغبانیالف ) رشته علوم و مهندسی باغبانی

مقطع کارشناسی ارشد :
1 ـ درختان میوه
2 ـ سبزیها
3 ـ گیاهان زینتی
4 ـ گیاهان دارویی
5-تولید محصولات گلخانه ای

- مقطع دکتری :
1- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
2- اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی


ب ) رشته مهندسی فضای سبز
- مقطع کارشناسی ارشد :
1 ـ مهندسی فضای سبز