نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

 

کارشناسی: رشته مهندسی زراعت و اصلاح نباتات.

کارشناسی ارشد: رشته های زراعت، اصلاح نباتات، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، علوم و تکنولوژی بذر.

دکتری: رشته اصلاح نباتات در دو گرایش ژنتیک بیومتری و مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی، رشته زراعت در دو گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعتی و اکولوژی گیاهان زراعتی، رشته علوم علفهای هرز.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی علوم دامی

 

کارشناسی: دو گرایش نشخوارکنندگان و غیر نشخوارکنندگان.

کارشناسی ارشد: سه گرایش تغذیه، اصلاح نژاد و فیزیولوژی دام.

دکتری: رشته تغذیه دام (با دو گرایش تغذیه نشخوارکنندگان و تغذیه طیور)، رشته اصلاح نژاد دام (با دو گرایش ژنتیک مولکولی و ژنتیک کمی در اصلاح دام) و رشته فیزیولوژی دام (با سه گرایش تولید مثل، رشد و گوارش).


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

 

کارشناسی: رشته علوم باغبانی و رشته مهندسی فضای سبز

کارشناسی ارشد و دکتری: رشته علوم باغبانی، گرایش­های: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه، فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها، فیزیولوژی و اصلاح گلها و گیاهان زینتی، فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی.


مقاطع تحصیلی گروه آموزشی گیاهپزشکی

 

کارشناسی: رشته مهندسی گیاه پزشکی.

کارشناسی ارشد: رشته های حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی.

دکتری: رشته های حشره شناسی کشاورزی در چهار گرایش (اکولوژی و کنترل بیولوژیک، فیزیولوژی و سم شناسی، بیوسیستماتیک حشرات و بیوسیستماتیک کنه ها) و بیماری شناسی گیاهی با چهار گرایش (قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان، ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان، پروکاریوت های بیماری زای گیاهی و نماتولوژی گیاهی).