نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه گیاهپزشکی

مدیریت گروه گیاهپزشکی


 

دکتر علیرضا بندانی

مدیر گروه
دکتری گیاهپزشکی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی: 
abandani@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~abandani

دکتر خلیل بردی فتوحی فر

معاون گروه
دکتری گیاهپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32818705-026          فکس:  32818705-026
پست الکترونیکی: 
fotowhi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~fotowhi