نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه علوم دامی

مدیریت گروه علوم دامی


دکتر ابوالفضل زالی

مدیر گروه
دکتری تغذیه دام
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248082-026          فکس:  32248082-026

پست الکترونیکی: a.zali@ut.ac.ir

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~a.zali 

دکتر مصطفی صادقی

معاون گروه
دکتری ژنتیک و اصلاح دام
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248082-026          فکس:  32248082-026

پست الکترونیکی : sadeghimos@ut.ac.ir

صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~sadeghimos