نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه باغبانی

مدیریت گروه باغبانی


 

محمدعلی عسکری سرچشمه

مدیر گروه
دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: askari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

   

رضا صالحی محمدی

معاون گروه
دکتری باغبانی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: salehir@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~salehir