نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه باغبانی

مدیریت گروه باغبانی


 

محمدعلی عسکری سرچشمه

مدیر گروه
دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی: askari@ut.ac.ir
صفحه شخصی: 

   

فروزنده سلطانی صالح آبادی

معاون گروه
دکتری فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32248721-026          فکس:  32248721-026
پست الکترونیکی : soltanyf@ut.ac.ir
صفحه شخصی : https://profile.ut.ac.ir/~soltanyf