نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش های گروه باغبانی

فعالیت ها و پژوهش های گروه باغبانیپژوهش های گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز در زمینه های مختلف تولید، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت، ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی شامل درختان میوه، گیاهان زینتی، سبزی ها ، گیاهان دارویی و فضای سبز صورت می گیرد. این گروه در سالهای 1379 تا 1384 به عنوان قطب علمی علوم باغبانی کشور شناخته شد و از سال 1384 به بعد تحت عنوان قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار فعالیت های جدیدی را آغاز نمود. این گروه در سال 1389 پیرو فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ایجاد دو قطب علمی نموده است که عبارتند از قطب علمی فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی میوه های هسته دار، انگور و سیب و دومین قطب بنام بهبود کمیت و کیفیت محصولات گلخانه ای است که هر دوی این قطب ها به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.