نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش ها

فعالیت ها و پژوهش ها


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات

 

بیش از 470 طرح پژوهشی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد و 28 طرح در قالب پایان نامه دکتری.

 انتشار کتب (تألیف 14 جلدکتاب، ترجمه 19 جلد کتاب و تدوین و گردآوری 2 جلد کتاب).

 نگارش مقالات علمی (بیش از 300 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی چاپ شده است).

 گروه زراعت به عنوان قطب علمی به زراعی، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای در کشور تعیین گردیده است. همچنین گروه زراعت و اصلاح نباتات قطب علمی حبوبات کشور را به طور مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد بر عهده دارد.


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه آموزشی علوم دامی

 

انجام پژوهش در زمینه های مختلف تغذیه دام و طیور حداقل.

 انجام پژوهش در زمینه های مختلف ژنتیک و اصلاح دام.

 انجام پژوهش در زمینه های مختلف فیزیولوژی.

 انجام پژوهش های کاربردی در ارتباط با صنعت طبق سفارش آنها.


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز

 

گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز  در زمینه های مختلف تولید، فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت، ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی شامل درختان میوه، گیاهان زینتی، سبزیها ، گیاهان دارویی و فضای سبز  تحقیقات مینماید. این گروه در سالهای84-79 به عنوان قطب علمی علوم باغبانی کشور شناخته شد و از سال 1384 به بعد تحت عنوان قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار فعالیت های جدیدی را آغاز نمود. این گروه در سال 1389 پیرو فراخوان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به ایجاد دو قطب علمی نموده است که عبارتند از قطب علمی فیزیولوژی، اصلاح و بیوتکنولوژی میوه های هسته دار، انگور و سیب و دومین قطب بنام بهبود کمیت و کیفیت محصولات گلخانه ای است که هر دوی این قطب ها به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.  


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه گیاهپزشکی

 

اجرای طرح توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی.

 اجرای طرح مدیریت آفات.

 اجرای طرح بیماری های گیاهی.

 اجرای طرح کاربرد اشعه گاما در عقیم سازی کرم ساقه خوار برنج.

 اجرای طرح بررسی اثرات گیاهان میزبان روی برهمکنش های آفات و دشمنان طبیعی آنها.

 اجرای طرح بررسی اثر آنتاگونیست های باکتریایی روی قارچ های مهم خاک زی.

 اجرای طرح تشکیل کلکسیون سودوموناس های فلورسنت ایران.

 اجرای چندین طرح مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران.