نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی گیاهپزشکی

امکانات و تجهیزات گروه آموزشی گیاهپزشکی


بخش حشره شناسی کشاورزی

-        آزمایشگاه فیزیولوژی، سم شناسی و زیست شناسی ملکولی حشرات 1

-        آزمایشگاه پاتولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات

-        آزمایشگاه اکولوژی و رفتار شناسی حشرات

-        آزمایشگاه تحقیقاتی انار

-        آزمایشگاه بیوسیستماتیک حشرات

-        آزمایشگاه سیستماتیک کنه ها

-        آزمایشگاه رفتار شناسی کنه ها

-        آزمایشگاه پویایی جمعیت حشرات

-        آزمایشگاه سم شناسی

-        آزمایشگاه فیزیولوژی، سم شناسی و زیست شناسی ملکولی حشرات 2

 

بخش بیماری شناسی گیاهی

-        آزمایشگاه قارچ شناسی

-        آزمایشگاه باکتری شناسی

-        آزمایشگاه ویروس شناسی

-        آزمایشگاه نماتود شناسی