اخبار و رویدادها

افتخار آفرینی بانک ژن گیاهی در جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی

افتخار آفرینی بانک ژن گیاهی در جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی


بانک ژن گیاهی گروه زراعت و اصلاح نباتات در نخستین جشنواره ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان دستاورد برتر شناخته شد و لوح تقدیر جشنواره از سوی وزیر جهاد کشاورزی به ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی جناب آقای دکتر سیدحسین گلدانساز اهدا گردید. در این مراسم همچنین از شادروان منصور عطایی به عنوان " پیشکسوت حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور" تقدیر به عمل آمد.