نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای آزمایشگاه

اعضای آزمایشگاه


مدیر آزمایشگاه :  دکتر فاطمه غازیانی

 

اعضای هسته آزمایشگاه:

 

تعداد کادر هیئت علمی

نام و نام خانوادگی

درجه علمی

دکتر محمود شیوازاد

استاد

دکتر مجتبی زاغری

استاد

دکتر ابوالفضل زالی

دانشیار

دکتر مروج

دانشیار

دکتر مهدی دهقان بنادکی

دانشیار

دکتر کامران رضا یزدی

دانشیار

دکتر گنج خانلو

دانشیار

دکتر فرهنگ فاتحی

استادیار

دکتر فاطمه غازیانی استادیار