معارفه ورودی های 1398 گروه زراعت و اصلاح نباتات

درباره دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با ادغام دو دانشکده علوم زراعی و دامی و دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی در سال 1388  تشکیل  شد و متشکل از 4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، گروه گیاهپزشکی  و گروه علوم دامی  می باشد.