نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 
دکتر محمدرضا بی همتا
رئیس دانشکده
دکتری ژنتیک و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  32238529-026
پست الکترونیکی: mrghanad@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 

مهندس مجتبی میراب زاده اردکانی

معاون مالی و پشتیبانی
تخصص: زراعت و اصلاح نباتات 
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 32818705-026          فکس:  32238529-026
پست الکترونیکی: mirab@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/mirabzadeh.aspx

دکتر محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی
معاون آموزشی و پژوهشی
دکتری میوه ، اصلاح و بیوتکنولوژی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32818705-026          فکس:  3223829-026
پست الکترونیکی: fattahi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: